התקנת מערכות גילוי אש ועשן עפ"י תקן 1220 במוסדות ומבני עיריית אשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:45/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 2,500.00
תאריך אחרון להגשה:23/02/2021 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:09/02/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת מכרז מס' 45/2020 להתקנת מערכות גילוי אש ועשן חלק א'
תשובות העירייה לשאלות הבהרה:

​מסמך מענה לשאלות הבהרה מכרז 45/2020

רשימת מוסדות ומבנים מכרז 45/2020

טופס תשלום:לינק לתשלום
לפרטים נוספים:

חוברת מכרז מס' 45/2020 להתקנת מערכות גילוי אש ועשן חלק ב'

 ​

עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל

את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה ww.ashkelon.muni.il

השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך של 2,500 ₪. את התשלום ניתן לשלם דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות העברה בנקאית לפקודת 

עיריית אשקלון בנק פועלים סניף 686 מס' חשבון 5007

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל גם במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה 7 באשקלון עם הצגת אישור תשלום או תמורת סך של 2,500 ₪, בטלפון :08-6748754 ובמייל שכתובתו mikrazim@ashkelon.muni.il

את ההצעות יש להגיש  במחלקת המכרזים ברח' הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון , במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום  23/02/2021 שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל .