טיפול ואחזקת שטחי גינון (בשכונת גבעת ציון + גבעת הפרחים ובית העלמין הדרומי)

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:48/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 4,000.00
תאריך אחרון להגשה:02/03/2021 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:07/02/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

​פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 48/2020

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מכרז מס' 48/2020 טיפול ואחזקת שטחי גינון (בשכונת גבעת ציון + גבעת הפרחים ובית העלמין הדרומי)
תשובות העירייה לשאלות הבהרה:

​מסמך מענה לשאלות הבהרה מכרז 48/2020

טופס תשלום:לינק לתשלום
לפרטים נוספים:

עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה www.ashkelon.muni.il

השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך של 4,000 ₪. את התשלום ניתן לשלם דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות העברה בנקאית לפקודת 

עיריית אשקלון בנק פועלים סניף 686 מס' חשבון 5007

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל גם במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה 7 באשקלון עם הצגת אישור תשלום או תמורת סך של 4,000 ₪, בטלפון :08-6748754 ובמייל שכתובתו mikrazim@ashkelon.muni.il

מפגש מציעים חובה, ויצא ממרכז לוגיסטי בשד' התעשיה 17 א.ת צפוני באשקלון ביום 01/02/2021 שעה 10:00 .

את ההצעות יש להגיש  במחלקת המכרזים ברח' הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון, במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום  02/03/2021  שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל .