לביצוע עבודות יזומות למתקני תאורת רחובות ברחבי העיר אשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:41/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 5,000.00
תאריך אחרון להגשה:09/02/2021 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:31/01/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

​פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 41/2020

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מכרז מס' 41/2020 לביצוע עבודות יזומות למתקני תאורת רחובות ברחבי העיר אשקלוןן
תשובות העירייה לשאלות הבהרה:

מסמך מענה לשאלות הבהרה מכרז 41/2020

כתב כמויות מכרז 41/2020 בקובץ SKIN לצורך סימולציה בלבד

טופס תשלום:לינק לתשלום
לפרטים נוספים:

כתב כמויות למכרז מס' 41/2020 לביצוע עבודות יזומות למתקני תאורת רחובות


עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה www.ashkelon.muni.il

השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך של 5,000 ₪. את התשלום ניתן לשלם דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות העברה בנקאית לפקודת

עיריית אשקלון בנק פועלים סניף 686 מס' חשבון 5007

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל גם במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה 7 באשקלון עם הצגת אישור תשלום או תמורת סך של 5,000 ₪, בטלפון: 08-6748754 ובמייל שכתובתו mikrazim@ashkelon.muni.il

סיור קבלנים חובה יצא ממשרדי מחלקת החשמל באצטדיון העירוני לכדורגל (סלה) אשקלון ביום 26/01/2021 שעה 10:00 .

את ההצעות יש להגיש  במחלקת המכרזים ברח' הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון , במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום  09/02/2021  שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל