לאספקה והתקנת מזגנים מפוצלים למוסדות העירייה באשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:47/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 800.00
תאריך אחרון להגשה:16/02/2021 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:26/01/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

פרוטוקול ​פגישת מציעים מכרז 47/2020

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מכרז מס' 47/2020 לאספקה והתקנת מזגנים מפוצלים למוסדות העירייה באשקלון
תשובות העירייה לשאלות הבהרה:

מסמך מענה לשאלות הבהרה מכרז 47/2020 

טופס תשלום:לינק לתשלום
לפרטים נוספים:

טלפון: 08-6748754

דוא"ל:mikrazim@ashkelon.muni.il

עיריית אשקלון מודיעה בזאת על  קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך של 800 ₪. את התשלום ניתן לשלם דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות העברה בנקאית לפקודת

עיריית אשקלון בנק פועלים סניף 686 מס' חשבון 5007

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל גם במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה 7 באשקלון עם הצגת אישור תשלום או תמורת סך של 800 ₪, בטלפון :08-6748754 ובמייל שכתובתו: mikrazim@ashkelon.muni.il

בשל הסגר סיור הקבלנים שתוכנן (רשות) הוחלף לישיבת מציעים (רשות) ויועבר באמצעות הזום 

ביום 19/01/2021 שעה 10:00

לינק לישיבת המציעים בזום:

https://zoom.us/j/98170508379?pwd=SnJEMEo0QWpsU3A5YkVMUHhqSDBMdz09

את ההצעות יש להגיש  במחלקת המכרזים ברח' הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון , במסירה ידנית בלבד

לא יאוחר מיום  16/02/2021  שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל .