רכישת כלים מכניים

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:44/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 350.00
תאריך אחרון להגשה:26/01/2021 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:14/01/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מכרז מס' 44/2020 לרכישת כלים מכניים
תשובות העירייה לשאלות הבהרה:

מענה לשאלות הבהרה במכרז 44/20 רכישת כלים מכניים

טופס תשלום:לינק לתשלום
לפרטים נוספים:

טלפון: 08-6748754

דוא"ל:mikrazim@ashkelon.muni.il

עיריית אשקלון מודיעה בזאת על  קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך של 350 ₪. את התשלום ניתן לשלם דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות העברה בנקאית לפקודת

עיריית אשקלון בנק פועלים סניף 686 מס' חשבון 5007

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל גם במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה 7 באשקלון עם הצגת אישור תשלום או תמורת סך של 350 ₪, בטלפון :08-6748754 ובמייל בכתובת: mikrazim@ashkelon.muni.il

את ההצעות יש להגיש  במחלקת המכרזים ברח' הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון , במסירה ידנית בלבד

לא יאוחר מיום  26/01/2021  שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל .