לאיסוף ופינוי פסולת ברחבי העיר אשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:46/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 5,000.00
תאריך אחרון להגשה:18/09/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:08/09/2019 14:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:נוסח לפרסום.pdf
טופס תשלום:שאלות הבהרה אשקלון מס' 1.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

דוא"ל: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 5,000 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 18/09/2019 שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.