מתכנן להכנת תכנית מתאר מפורטת לרצועת החוף באשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:29/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 2,000.00
תאריך אחרון להגשה:10/07/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:01/07/2019 14:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

​ישיבת הסבר חובה תתקים במשרד אדריכל העיר קומה ג' בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון ביום 27/06/19 שעה 14:00 . 

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת מכרז תכנון רצועת החוף.pdf
טופס תשלום:פרוטוקול ישיבת הסבר+מסמך הבהרה.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון:08-6748754

מייל: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 2,000 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש הבמחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 10/07/2019 שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.