קול קורא לתכנון להגנה על מצוק החוף אשקלון

סוג המכרז:פומבי
תאריך אחרון להגשה:03/04/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:20/02/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת קול קורא תכנון הגנה מצוק חוף.pdf
טופס תשלום:מסמך ג' ומסמך ד' מעודכן.pdf

​עירייתאשקלון מודיעהבזאת על קבלת הצעות לקול קורא נ"ל.

פרטים נוספים ביחס לקול קורא ניתן לקבל במחלקת המכרזים בלשכה המשפטיתבעירייתאשקלון ובטלפון 08-6748754 .

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה לשכה המשפטית קומה א' בניין העירייה במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום  03/04/2019 שעה 12:00.

הבהרות בקשר לקול קורא זה רשאי לפנות בכתב בלבד למחלקת המכרזים בדוא"ל mikrazim@ashkelon.muni.il  .פניות כאמור תתקבלנה עד ליום 20/02/2019 שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.