יחידת החניה

טלפון:08-6792298/470
שיוך למחלקה:אגף ביטחון ושירותי חירום