מרים בוחניק

תפקיד:ס.מנהל מחלקת רווחה חינוכית
טלפון:08-6792404
פקס:08-6792540
שיוך למחלקה:רווחה חינוכית-אגף שח"ר
דואל:miriam_b@ashkelon.muni.il