הנחות ופטורים לנכסים

הנחה לנכ​​ס ריק

נכס ריק שלא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בו בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים ולהנחה בשיעור 66% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים נוספים בתקופת בעלות אחת (כלומר, ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס). 

בקשה זו ניתן להגיש באמצעות בקישור https://rebrand.ly/6v8pjd0 
או בקבלת הקהל במחלקת הגבייה בלבד.

כיצד מקבלים​ את ההנחה?

עליכם לידע את מינהל  ההכנסות מיד כאשר הנכס הופך לריק שכן ניתן להגיש הודעה על נכס ריק בדיעבד ההנחה עד 60 ימים ממועד פינוי הנכס. יש לציין כי כל עוד לא אושרה הבקשה נדרש לשלם את התשלומים בגין הנכס במלואם .
ההנחה תינתן עבור שנת הכספים הנוכחית בלבד בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש, והצגת אישורים מחברת החשמל בגין צריכות חשמל או צריכות מים בנכס. באם הנכס ימצא אכן ריק וללא שימוש, הזיכוי יבוצע בתום התקופות האמורות. אם בוצע תשלום בגין התקופה בה ניתנה הנחה, הוא יקוזז לטובת חיובים שוטפים שלאחר תקופת הזכאות, או כל חיוב אחר על שם המשלם שנמצא בחובה. 

פטור בגין נכס שאינו ר​אוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה כל עוד הנכס אינו ראוי לשימוש.
בתום 3 שנים מיום שניתן הפטור מארנונה, בין ברצף ובין במצטבר, יחויב הנכס בארנונה משך 5 שנים עפ"י התעריף המזערי שנקבע בתקנות לשימוש האחרון שנעשה בנכס, טרם היותו נכס לא ראוי לשימוש.
אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, כל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.
הפטור יינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה בלבד, בכפוף לאישור וביקורת של מפקח מטעם העירייה בנכס ולאחר שהוכח כי הנכס אכן אינו ראוי לשימוש.​