הנחות בארנונה לקבוצת זכאים

בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) להלן פירוט ההנחות בארנונה למגורים, במידה ואינך עומד בקריטריונים להנחות אלו קיימת אפשרות לבדוק זכאות להנחה לפי מבחן הכנסה (עד 100 מ"ר) לצורך כך הנך נדרש לפנות לאגף ההכנסות.
למילוי טופס יש לההיכנס לקישור הבא : טפסים מקוונים
סוג ההנחהתיאור קבוצת זכאיםשיעור ההנחה המלאהמסמכים נדרשים
גמלאיגבר או אישה בגיל הפרישה (גבר שמלאו לו 67 או אישה שמלאו לה 62) המקבלים קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה מעבודה. 25% עד 100מ"רמקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי
אזרח ותיקגבר או אישה בגיל פרישה (גבר שמלאו לו 67 או אישה שמלאו לה 62) המקבלים עפ"י מבחן הכנסה: עד השכר הממוצע במשק לאחד, או פעם וחצי השכר הממוצע במשק ליותר מאחד.30% עד 100 מ"ראישורי הכנסה + טופס בקשה


אזרח ותיק נכהאזרח ותיק אשר טרם קבלת קצבת הזקנה היה זכאי לקצבת נכות כללית ואי כושר עבודה של 75% ומעלה נכות יציבה.100% עד 100 מ"רמקבל קצבה מביטוח לאומי
אזרח ותיק + השלמת הכנסהגבר או אישה בגיל הפרישה (גבר שמלאו לו 67 או אישה שמלאו לה 62) המקבלים קצבת זקנה, קצבת שארים , קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה מעבודה + השלמת הכנסה.100% עד 100 מ"רמקבל קצבה מביטוח לאומי
קצבת נכות 75% ומעלהנכה המקבל קצבה חודשית מלאה מהמוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 127 לו' אשר דרגת אי כושר השתכרתו היא של 75% ומעלה.  

80%

עד 100 מטר   

מקבל קצבה מביטוח לאומי
נכות רפואית 90% ומעלהנכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור.

40% 

עד 100 מטר

עפ"י אישור המוסד לביטוח לאומי או מס הכנסה
נכי נרדפי נאציםגמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.66% עד 70 מ"ר ל-4 נפשות או 66% עד 90 מ"ר מעל 4 נפשותעפ"י אישור ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה ובלגיה או אישור ממשרד האוצר 
עיוורבעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד תש"יח  1958

 90%

עד 100 מטר

אישור ממשרד העבודה 
עולה חדשמי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה ממשרד לקליטת עליה – הנחה לשנה במשך 24 חודשים המתחילים ביום רישומו כעולה במרשם האוכלוסין 90% עד 100 מ"ר תעודת עולה 
עולה חדש התלוי בעזרת הזולת עפ"י אישור המוסד לביטוח לאומיעולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי על פי אישור המוסר לביטוח לאומי לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות לפי סעיף  9 לחוק הביטוח.

80%

עד 100 מטר

תעודת עולה + אישור מביטוח לאומי
איש צד"להנחה לשנה במשך 36 חודשים המתחילים ביום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000.90% עד 100 מ"רעפ"י אישור המוסד לביטוח לאומי או מס הכנסה
חסיד אומות עולםמי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם".66% עד 70 מ"ר ל-4 נפשות או
66% עד 90 מ"ר מעל 4 נפשות
אישור מ"יד ושם"
הורה יחידעפ"י חוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב 1992.הורה עצמאי לילד עד גיל 18 ו/או כל עוד הוא משרת בשרות לאומי או שרות חובה.

20%

עד 100 מטר

ת.ז + הסכם גירושין + תצהיר על אי שינוי סטטוס
ילד נכה בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לקצבה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה ובלבד שקודם השתלמה בעדו גמלת ילד נכה.33% עד 100 מ"רעפ"י אישור המוסד לביטוח לאומי
חייל בסדיר חובה או מתנדב/ת בשרות לאומימחזיק שהוא חייל בסדיר חובה (לא קבע) עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.100% עד 70 מ"רתעודת חוגר / אישור קצין ת"ש/ קצין העיר
תלמיד ישיבה בשירות אזרחי/ משמרמסלול מלא / מסלול מפוצל100% / 50% עד 70 מ"ר
100% עד 70 מ"ר
אישור המפקח מטעם מנהלת השירות האזרחי
שירות אזרחי ביטחונימשרת בשירות אזרחי ביטחוני100% / 50% עד 70 מ"ר
100% עד 70 מ"ר
אישור המפקח מטעם מנהלת השירות האזרחי
שירות אזרחי חברתי (1)משרת בשירות אזרחי חברתי לפחות 30 ש"ש בממוצע במשך שנתיים 75% עד 70 מ"ר ל-4 נפשות
*מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור המפקח מטעם מנהלת השירות האזרחי
שירות אזרחי חברתי (2)משרת בשירות אזרחי חברתי לפחות 20 ש"ש במשך שלוש שנים 75% עד 70 מ"ר ל-4 נפשות
*מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור המפקח מטעם מנהלת השירות האזרחי

נכה מלחמה וכוחות הביטחון

נפגעי פעולות איבה

נכה צה"ל, נכה המלחמה בנאצים, נכה מתקופת שרותו במשטרה או בשרות בתי הסוהר, נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק תגמולים, לנפגעים איבה תש"ל 1970, שארים של חללי צה"ל, משטרה, שב"ס ופעולות איבה עפ"י חוק הורים שכולים ואלמנות.66% עד 70 מ"ר ל-4 נפשות או
 66% עד 90 מ"ר מעל 4 נפשות
עפ"י אישור משרד הביטחון / משרד האוצר
  הבטחת הכנסה /מזונותבחינת מועד הזכאות נכון לדצמבר 2002 ברצף וללא הפסקה של חצי שנה.
זכאות חדשה לאחר דצמבר 2002, אינה מזכה בהנחה בארנונה.
70% עד 100 מטר העברת המידע מתבצעת ע"י המוסד לביטוח לאומי.