תקציבים וכלכלה

תקציב הרשות המקומית לשנת 2015

דו"ח כספי מבוקר 

דו"חות כספיים רבעוניים 2015

דו"חות כספיים רבעוניים 2017


דו"חות כספיים רבעוניים 2018