אישור לטאבו

​​אישור לטאבו לפי סעיף 324 לפקודת העיריות

מהו אישור לרשם המקרקעין ומה תוקפו החוקי?

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש], העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין, לפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, ביחס לנכס שולמו במלואם. כלומר,אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח.
תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה.
יודגש כי קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספרי העירייה, ויש לבצע האמור ללא קשר לבקשה לאישור עירייה לטאבו.
הזכאים לפנות לקבלת אישור עירייה הינם הבעלים או בא כוחם.
שים לב!
תשלומים אלו נעשים במזומן או בכרטיס אשראי בלבד (כולל לבעלי הוראת קבע).

​​הגשת הבקשה

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מינהל ההכנסות, במח' מגורים / עסקים באמצעות הגשת הבקשה ותשלום אגרת אישור לטאבו
 • לדירה בבניין משותף שאינה דירת גן / גג או פנטהאוז !!!המסלול המהיר!!! בזימון תור -מראש, תוך שעה אחת יונפק אישור עירייה בכפוף לכך שאין חובות על הנכס ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטבלה להזמנת תור מראש נא לחייג לטלפון 1-599-500-280
 • בית פרטי/ פנטהאוז/ דירות גן/ מבנה המשמש כעסק/ מפעל/ מבנה תעשייתי -בזימון תור מראש במוקד הטלפוני 1-599-500-280 , בצירוף המסמכים הרלוונטיים, 
 • הבקשה לאישור לטאבו מחייבת מדידה .
 • זמן סיום הבקשה:במגורים - בית פרטי,דירות גן ודירות גג הטיפול יארך עד 30 ימים .
 • טופס בקשה אישור לטאבו  למגורים 
 • טופס בקשה אישור לטאבו לצורך משכנתא
 • בעסקים - עד 90 יום.
 • טופס בקשה אישור לטאבו - עסקים 
 •  בכפוף לכך שאין חובות  ארנונה והיטלים נוספים.

​אילו מסמכים נדרש לצרף לטופס הבקשה?

בהגיעך לתור שנקבע מראש, יש למלא במחלקה מגורים / עסקים טופס בקשה לאישור עירייה לרשם המקרקעין, בצירוף המסמכים הבאים:
 1. נסח טאבו  עדכני מרשם המקרקעין ו/או אישור זכויות מהמינהל /חברה המשכנת בו המבקש רשום כבעלים.
 2. ומסמכים נוספים על פי סוג העסקה כמפורט בטבלה:
סוג העסקהמסמכים נדרשים
עסקת מכרחוזה מכר (צילום חוזה מכר חתום בידי המוכר  והקונה), צילום ת.ז של שני הצדדים.
העברה ללא תמורהתצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד), צילום ת.ז
חכירה/הארכת חכירהצילום חוזה חכירה או שטר חכירה
העברה מנאמן לנהנההודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהירים
פירוק חברהצו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפרק תדפיס מרשות התאגידים
רישום /תיקון בתים משותפיםצו רישום /תיקון בתים משותפים
הסכם גירושיןעפ"י הסכם גירושין מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני +פסק דין
צוואהצוואה + צו קיום צוואה
ירושהצו ירושה מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני
חברה משכנת הסכם מכר בין החברה המשכנת לקונה
בקשה לאישור עירייה לצורך משכנתאשטר משכנתא +נסח /אישור זכויות 
כינוס נכסים צו מינוי כונס נכסים ,אישור תפיסת חזקה, חוזה מכר ​

 • אישור עירייה מכח סעיף 324 , הינו בעל תוקף וככל שעבר התאריך שעל גבי הטופס ניתן להגיע לעירייה שוב ולהאריך את התוקף בכפוף לתשלום ארנונה (ניתן להאריך את התוקף פעם אחת בלבד).

​​היטל השבחה :

היטל ההשבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות. מימוש זכויות מתבצע או בעת העברת זכויות, בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בנייה.
השבחה במקרקעין הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שווי ההשבחה בנכס נקבע ע"י שמאי מקרקעין והיטל ההשבחה מהווה 50% מההשבחה.
העירייה אינה נוהגת להודיע לבעלי הנכסים על החובה לשלם היטל השבחה בעקבות שינויים בתכנית בניין עיר. לאור האמור לעיל, לפני ביצוע כל עסקה פנה למחלקת נכסים בעיריית אשקלון וברר אם חלה
על הנכס חובת היטל השבחה. התקשרות בעסקת מקרקעין
מחייבת בריבית פיגורים על היטל הושבחה בנוסף להצמדה ממועד מימוש הזכויות

סקר נכסים:

בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון חלה על הרשות המקומית חובה לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה, באופן מדויק, לרבות חלקי מטר רבוע עד שתי ספרות אחרי הנקודה, פסק הדין שניתן ברע"א (רשות ערעור אזרחי) 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה.

עיריית אשקלון החלה בביצוע מדידות לכלל הנכסים ברחבי העיר, הן למגורים והן למסחר, זאת בהתאם לשיטת החיוב החדשה הנדרשת.​