הנחות בארנונה

​הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטת מועצת עיריית אשקלון . מועצת העיר עושה את מירב המאמצים לספק לתושביה את שיעור ההנחות המרבי הניתן על פי חוק. 

​​מי הוא מחזיק בנכס הזכאי להנחה בארנונה?

כל אדם המחזיק בפועל נכס והוא או בעל הנכס, או שוכר אותו או מחזיק בו בכל אופן אחר, נחשב מחזיק הנכס והוא זה החייב בתשלום הארנונה ואף זכאי להנחה במידה וקיימת לו זכאות כזו עפ"י החוק. מי שאינו נחשב מחזיק בנכס הוא אדם הגר בבית מלון או פנסיון, או דייר משנה הגר בחדר או חלק מחדר של בניין שאדם אחר מחזיק בו ומשלם למחזיק דמי שכירות.

סוגי ההנחות הקיימים:

הנחות ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:
 1. הנחות בארנונה לקבוצות זכאים: פטורים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למחזיקי נכסים שונים ניתנים לפי חוק. הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו ע"י מועצת העיר.  
 2. הנחות אישיות: (מבחן הכנסה) הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם למבחן הכנסה הקשורים למחזיק בנכס על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)התשנ"ג -1993. 
 3. הנחות ופטורים לנכסים: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחה עבור נכס ריק שאין עושים בו שימוש, פטור  עבור נכס שאינו ראוי לשימוש והנחה עבור בניין חדש וריק שאין עושים בו שימוש.

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה 
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר אשקלון. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד עפ"י החלטתו
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס  כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות)
 • כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה.
 • ההנחה תינתן רק לדירה שמתגורר בה הזכאי בפועל, ובתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה רשום על שמו או על שם בת זוגו.
 • מי שזכאי להנחה בנכס בחלק של שנת הכספים שהוטלה בעבורה ארנונה, תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • יש לציין כי עפ"י תקנות משרד הפנים חידוש ההנחה מותנה בהגשת הבקשה ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, בכל שנה. 
 • תושב שמתגורר בשכירות שיש לו הנחה מחויב להמציא בתום השכירות ,המשך שכירות על מנת שניתן לו הנחה.
  תאריך אחרון להגשת הנחה של  מבחן הכנסה   - 31/12/2020
 • זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של שנת הכספים, תהיה ההנחה שנקבעה לו, בטלה מאותו יום ותיתוסף ליתרת הארנונה.