חילופי דיירים (מחזיקים) בנכס

​על פי פקודת העיריות, חובת תשלום ארנונה חלה על "המחזיק" בנכס- המשתמש בנכס בפועל.
בעת חילופי "מחזיקים" (השכרה או מכירה) חובה על בעל הנכס למסור לעירייה הודעה בכתב על החזקה בנכס ובה יפורטו הנתונים הבאים: שם השוכר, מספר תעודת זהות או מספר ח.פ. של החברה, מועד השכרה של הנכס ליום הכניסה או העזיבה. כל זאת כדי שהמחזיק החדש יירשם בספרי העירייה כחייב בתשלום הארנונה.
 • בעת עזיבת שוכר את הנכס חלה חובת ההודעה על עזיבת הנכס, וזאת לצורך הפסקת החיוב בארנונה.
 • בהשכרה לתקופה קצרה משנה – יהיה המשכיר חייב בארנונה, ולא השוכר.
 • כל הודעה על כניסה ו /או יציאה של שוכר תעודכן רק מיום ההודעה – בעסקים וגם במגורים.

​​מכירה / קנייה  מסמכים נדרשים:

 • העתק מחוזה רכישה 
 • העתק מתעודת זהות מוכר וקונה
 • הערה: על המוכר והקונה להיות נוכחים בעת ההעברה  או ייפוי כח של אחד הצדדים.
 • העתק של נסח טאבו או אישור זכויות ממינהל  מקרקעי ישראל או מחברה משכנת

שכיר​ות

 • העתק מחוזה שכירות
 • העתק מתעודת זהות משכיר ושוכר
 • הודעה על סיום שכירות
 • מועד עזיבת הנכס יחשב ממועד מסירת הודעה בפועל ובצרוף המסמכים הבאים:
  • הצהרה בכתב על עזיבת הנכס.
  • העתק מתעודה מזהה של השוכר.

נכס חדש מקבלן

בבואכם לבצע העברת בעלות ברכישת נכס חדש מקבלן 
יש להציג את המסמכים הבאים:
 • העתק מחוזה רכישה.
 • העתק מתעודת זהות של הרוכשים עם כתובת עדכנית.
 • אישור מסירת החזקה מקבלן  חתום.

​​לתשומת לבכם!

יש להודיע לעירייה תוך 30 יום מחתימת חוזה המכר / שכירות.