ארנונה מהי?

​הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודת העיריות)על כל העיר ונכסיה השונים דירות מגורים ועסקים כגון: חנויות, משרדים, מבני מלאכה, תעשיה, מלונות, חניונים  ועוד.
כספי הארנונה הכללית מהווים נדבך חשוב בתקציב העירייה ומשמשים בין היתר למימון השירותים השונים הניתנים לתושבי העיר כגון: שירותי ניקיון , תברואה , תחזוקת כבישים, מדרכות, גנים ,רמזורים, תאורת רחוב, רווחה, חינוך, תרבות ופנאי ועוד.
מועצת העירייה, על פי תקנות משרד הפנים, מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית וקובעת תעריפים לסוגי הנכסים בהתאם לסיווגים השונים.
מדי שנה, חוק ההסדרים במשק המדינה קובע עבור כל הרשויות בארץ, את שיעורי העלאת תעריפי הארנונה לעומת חיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסיווגי הנכסים השונים.

​הגשת השגה על חיוב ארנונה:

מי שחייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד אחת מהטענות הבאות:
  1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  2. נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  3. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו .
​מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 ימים מיום קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת הערר.