טיפול בפרט

אוכלוסיית ​​יעד

ילדים  בגילאי 3-21, הורי הילדים. 

מטרות היח​ידה 

  • מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד, וצמצום פערים חברתיים ולימודיים באמצעות מתן כלים ותוכניות מיוחדות בבתיה"ס.
  • שיפור ההישגים הלימודיים והחברתיים של התלמידים.
  • טיפוח והעצמת תלמידים הזקוקים לליווי צמוד – סייעת צמודה / רפואית / כיתתית.

תחומי אח​ריות:


​​תכניות באחריות המחלקה:

  • מחשב לכל ילד- כל תלמיד שנמצא זכאי להשתתף בפרויקט, יקבל מחשב חדש ויוכשר בקורס במיומנויות השימוש למחשב.
  • סיוע בספרי לימוד- חלוקת מלגות לסיוע ברכישת ספרי לימוד.
  • פרח- ליווי סטודנטים לתלמידים למתן סיוע לימודי ורגשי.
  • הזנה - ניהול מערך ההזנה במוסדות החינוך המיוחד, גני הילדים ובתי הספר.

פרטים ומידע להגשת בקשה לסייעת רפואית:

מנהל החינוך הוא המורשה הבלעדי להגשת בקשה לסייעת רפואית עבור בנכם/בתכם. 
יחד עם זאת, אישור הצבתה של סייעת רפואית הינו של הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות. 
ההחלטה הרשמית נשלחת באמצעות מערכת אינטרנטית של משרד החינוך. 
הרשות הינה הגורם שבאמצעותו מוגשת הבקשה, ולרשות אין כל צד בהחלטה. 
לצורך הגשת בקשה לסייעת רפואית עבור בנכם / בתכם ובשמכם, אנו מבקשים להמציא מסמך רפואי מרופא מומחה (תוקף המסמך עד 6 חודשים) ולהעבירו למשרדינו בין התאריכים 10/03-30/03 לשנת הבקשה הרלוונטית.

הורים לילדים אלרגניים: 
מדיניות הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות היא כי במידה ואושרה סייעת האישור לכל היותר עד כיתה ב'. במידה והנכם מעוניינים לערער על החלטת הוועדה, יש להגיש מסמכים נוספים ומעודכנים מרופא מומחה בלבד ליחידה לטיפול בפרט 01 ימים מיום קבלת ההחלטה. 

הבהרות
  • הוועדה מקפידה כי במידה ובכיתה / גן משובצים יותר מילד אחד הנדרש לסייעת רפואית, יאושר תקן אחד בלבד. 
  • באחריות ההורה לעדכן את המחלקה על כל שינוי בשיבוץ המוסד. 
  • מידע נוסף בעניין זכאות לסייעת רפואית ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין זה המופיע באתר האינטרנט של משרד החינוך.


 

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
רות מלולמנהלת טיפול בפרט08-6792313pedagogi@ashkelon.muni.il
סוזי זילברמןמזכירת היחידה לטיפול בפרט08-6792313liat-s@ashkelon.muni.il