חינוך

איכותה של עיר וחוסן תושביה, מחייב בראש ובראשונה להשקיע רבות במערכת החינוך שלה.
מערכת החינוך באשקלון תהיה מהמובילות בארץ.

תפקידה של מערכת החינוך:

 • לתת פסיפס של פתרונות לימודיים חינוכיים ותרבותיים לכל אוכלוסיית העיר, מגני טרום חובה ועד הלומד המבוגר.
 • לטפל בחלש ובחריג, לשקוד על קידומו של הבינוני ובטיפוחו של החזק והמצטיין.
 • זרוע ביצועית – אחראית ליישום מדיניות משרה"ח והרשות המקומית. 
 • מוביל ומקדם תהליכים חינוכיים, פדגוגיים, ערכיים וקהילתיים חדשניים.
 • מוביל בעיצוב המדיניות של מערכת החינוך העירונית, בשיתוף בתכנון וביישום עם כלל הגופים המעורבים.
 • תפקידו של מינהל החינוך ותנו"ס לשמש סוכן לשימור ושיפור מערכת החינוך ברשות הן ברמת הישגיו והן בתרבות המושתתת על כוח האדם, המאפשר שוויון הזדמנויות, תרבות של חדשנות, איכות ומצוינות.
 • מינהל החינוך והתנו"ס הינו אחד המרכיבים העיקריים במרקם החברתי של קהילה, בהיותו מופקד מחד גיסא, לשמר את המורשת שהנחילו הדורות הקודמים ומאידך, מופקד על איתור וזיהוי כיווני הקידמה, ההתפתחות, היזמות, החדשנות ותרגומם של כל אלו לשלמות אחת שהיא המעשה החינוכי.
 • עידוד המצוינות בתחומי החינוך והחברה.
 • קידום ומימוש הייחודיות בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
 • בניית תכנית עבודה בהתאם לתמונה החינוכית.
 • מעקב ובקרה של הניהול העצמי בבתי הספר כולל יעדים ומדדים.
 • מימוש יום לימודים ארוך בבתי הספר היסודיים, בשילוב עם חוגי העשרה.
 • השלמת תקציב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי הן מההיבט הפיסי והן מההיבט הפדגוגי.
 • צמצום פערים, הגברת התמדה ומניעת נשירה מבתי הספר.
 • יצירת אווירה מונעת אלימות.
 • מתן דגש לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 • חינוך ערכי בדגש על מורשת, זהות יהודית וזיקה לעיר ולארץ.
 • המשך מימוש תוכניות ארוכות טווח לשיפוץ גנים ובתי הספר, תוך מתן שוויון בין כל המגזרים.
 • המשך מימוש תוכניות ארוכות טווח לבניית מעונות, גנים ובתי ספר, תוך מתן שוויון בין כל המגזרים.
 • הקטנת הוצאות החינוך לנפש על ידי ההורים.
 • לדאוג לקשרי הגומלין בין התלמיד לבין הוריו, קשרים עם קהילתו ובילוי שעות הפנאי שלו.
 • בטיחות בדרכים, חינוך ואכיפת אופניים חשמליים

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
יובל זוזטראש מינהל חינוך ותנו''ס08-6792315sigal-b@ashkelon.muni.il