הלשכה המשפטית

  • ​​הלשכה המשפטית בניהולה של היועצת המשפטית לעירייה, מלווה את פעילות העירייה בכל תחומי עיסוקיה, על מנת להבטיח כי התנהלות העירייה תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על העירייה ובהתאם לכללי המנהל התקין. במסגרת תפקיד זה של הלשכה, מיושמים דינים החלים על הרשות כגוף מינהלי, כמעסיקה, כמתקשרת בהסכמים מסחריים, כרוכשת שירותים ועוד. 
  • הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לרבות תפקידיה כוועדה מקומית לתכנון ובניה, כרשות חינוך מקומית וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה. 
  • הלשכה המשפטית משתתפת בישיבות המועצה, ומשתתפת ככל הנדרש בישיבות של ועדות העירייה ובפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העירייה, ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק ולכללי המינהל התקין, כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק ובפסיקה. 
  • הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה בהתדיינויות משפטיות בהליכים מול רשויות המדינה, גופים מסחריים, ספקים, עובדים, קבלנים, תושבים, נותני שירות וכו'. במסגרת תפקיד זה עוסקת הלשכה גם בייעוץ טרום התדיינות, במטרה להעריך את סיכויי העירייה ולחסוך הליכים משפטיים מיותרים. 
  • ללשכה המשפטית חלק משמעותי באכיפת החוקים עליהם אמונה העירייה ומכוח סמכותם של התובעים העירוניים בלשכה המשפטית, אשר ניתנה להם מאת היועץ המשפטי לממשלה. התביעה העירונית מגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הסדר והניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוק המים, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי. 
  • בנוסף לכך, במסגרת תפקיד זה, הלשכה המשפטית מציעה לעירייה עדכונים לחוקי העזר כך שיתאימו לצרכים המשתנים של העירייה ולתושביה. 
  • מחלקת המכרזים בלשכה המשפטית מנהלת את כל התקשרויות העירייה המחייבות יציאה למכרז זוטא או פרסום מכרז פומבי.
  • הלשכה המשפטית עורכת ומנסחת את כלל מכרזי העירייה וחוזי העירייה. במסגרת תפקיד זה, הלשכה המשפטית מביאה לידי ביטוי מעת לעת את דרישות הדין המשתנות ומיישמת אותן במסמכים הנערכים על ידה. 
  • הלשכה המשפטית משמשת כיועצת משפטית גם של תאגידים הקשורים בעירייה כגון החברה לתרבות נוער וספורט.
 קבלת קהל - בתיאום מראש 

מענה טלפוני :

ימים א', ב',ד', ה'  13:00-15:30

יום ג'     10:00-12:00תביעה עירונית- בתיאום טלפוני מראש.

  • סייגים לנגישות: אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים בהנגשת האתר. יחד אם זאת, יתכן כי ויתגלו חלקים וקבצים באתר שטרם נגישים

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
עו"ד אייל איזמן יועץ המשפטי לעירייה 08-6792244
יעל ארביב גבאי עו"דסגנית יועץ משפטי לעירייה08-679224408-6792502mishpatit@ashkelon.muni.il
 שלמה פרץ  עו"דתובע עירוני 08-679224408-6792502mishpatit@ashkelon.muni.il
להב סבן עו"ד עו"ד בלשכה משפטית08-6792384
עו"ד אשר אדריתובע עירוני086792244
עו"ד אביחי לוימנהל תחום נזיקין086792244
עו"ד שירן מורלימנהלת תחום מכרזים086792244
מילכה גיספאן  עו"דתובעת עירונית08-679224908-6792502mishpatit@ashkelon.muni.il
עמי קריסימנהלת מחלקת מכרזים08-679224408-6792502mishpatit@ashkelon.muni.il
עו"ד מור אמסלםמנהלת תחום נכסים086792244