נציב תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור: עו"ד אביעד אלדד

להלן הנחיות ודרכי הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור:

נציבות תלונות הציבור בעיריית אשקלון פועלת מכוח חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח-2008 (להלן:"החוק").

מצ"ב קישור לחוק: 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_942.htm

הנציבות משמשת ככתובת לבירור תלונות אודות התנהלות הרשות והגופים הקשורים אליה המנויים בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן:"הפקודה").

מצ"ב קישור לפקודה:

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P182_001.htm

התלונות המתבררות בנציבות תלונות הציבור:

כדי לקבל טיפול יעיל בתלונה ו/או פניה ו/או תקלה מומלץ לעיין היטב בפרק זה, ולהפנות לגורם   הרלוונטי האמון על הטיפול בה.

כיצד ניתן לבדוק היכן התלונה ראויה להתברר ו/או מי הגורם הרלוונטי לטיפול בה?

חשוב לציין כי תלונות לגבי תקלות, מפגעים ובקשות שונות יש להפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או למחלקת פניות הציבור באגף השרות לתושב, הערוכים לתת פתרון מהיר ויעיל לתלונות מעין אלה.

מצ"ב לינק לדרכי התקשרות עם מחלקת פניות הציבור באגף השרות לתושב.

http://www.ashkelon.muni.il/service/Pages/moked.aspx

ראשית, יש לבדוק האם התלונה מקיימת את 2 התנאים המצטברים (ביחד) בסעיף 5 לחוק:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
  2.  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

שנית, יש לבחון האם מדובר בתלונה שאינה ראויה להתברר בנציבות תלונות הציבור בהתאם לסעיף 7 לחוק להלן:

7.*     (א)  לא יהיה בירור בתלונות אלה:

  1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין  או  שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  2. לונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  3.  תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
  4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
  5.  תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

           (ב)  לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

  1. תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(1) דן בהם;
  2.  תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

מה קורה אם התלונה אינה ראויה עונה על התנאים הנ"ל?

במידה והתלונה אינה ראויה להתברר אצת הממונה על תלונות הציבור, יש לפנות לאגף השירות לתושב כדי לקבל מענה ראוי.

במידה והתלונה עונה על התנאים הנ"ל כיצד ניתן לפנות לממונה על תלונות הציבור?

דרכי הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור:

ניתן להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור באמצעות שליחת טופס הגשת תלונה המצ"ב באמצעות לדוא"ל: netziv@ashkelon.muni.il  או לפקס שמספרו 08-6792586

מצ"ב טופס תלונה להורדה - לחץ כאן

ויודגש, הממונה לא ידון כלל בתלונות שלא יועברו בהתאם לדרכים המפורטות לעיל, ו/או לא מולאו בהם כל הפרטים הנדרשים.