מבקר העירייה

​​​תפקידיו של מבקר העירייה:

  1. תפקידו של מבקר העירייה הוא לדאוג לכך שכל עובדי הרשות ונבחריה יפעלו על פי החוק ועל פי כללי המינהל התקין.
  2. מבקר העירייה מבצע ביקורת בתחומים שונים ברשות כגון מנהל כספים, כח אדם ועוד
  3. החוק מקנה למבקר העירייה מעמד מיוחד ומאפשר לו אי תלות בגורמים הנתונים לביקורתו.
  4. הנושאים שהמבקר מחליט לבקר נקבעים על פי שיקול דעתו, או על פי דרישת ראש העירייה, או על פי המלצת ועדת הביקורת.
  5. המבקר רשאי לבצע פעולות ביקורת גם במוסדות או בתאגידים שהעירייה משתתפת ביותר מ-10% מהתקציב שלהם, או משתתפת במינוי הנהלתם.
  6. המבקר מגיש לראש העיר דו"ח על ממצאי הביקורת שערך כולל פרסום מסקנות והמלצות על פי שיקול דעתו.
  7. הדו"ח מובא לדיון בוועדה לענייני בקורת ואחר-כך לדיון ולאישור מועצת העירייה. הוועדה מקבלת דיווח מעקב מה"צוות לתיקון ליקויים" (בראשות מנכ"ל העירייה) המקיים מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בממצאי דו"ח המבקר.
  8. מבקר העירייה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה ובכל ועדה מוועדותיה, או בוועדותיו של גוף עירוני מבוקר.
  9. מבקר העירייה מוסמך לדרוש כל מסמך הנמצא ברשות ראש העירייה, נבחרים, עובדי הרשות, ראש המועצה הדתית ונבחריה ומכל גוף עירוני מבוקר,  אשר דרוש לו לצרכי הבקורת.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אריאל גמליאל  רו"חמבקר העירייה08-679237108-6792517ariel-g@ashkelon.muni.il