Iso-14001


עיריית אשקלון חרטה על דגלה את נושא הסביבתי ושמירה על קיימות לנו ולדורות הבאים, מזה מספר שנים עומדת בתקן לניהול סביבתי 14001 ISO

פיתוח מערכת לניהול סביבתי בעיריית אשקלון עפ"י תקן  ISO 14001

מדיניותה הסביבתית של עיריית אשקלון

עיריית אשקלון מחויבת להגשמת עקרונות פיתוח בר-קיימא.
העירייה שואפת למלא את מחויבויותיה בדרך הטובה ביותר תוך הקטנה עד כמה שניתן את השלכותיה השליליות על הסביבה וזאת באמצעות מערכת לניהול איכות הסביבה  ISO 14001.
העירייה רואה לנגד עיניה את המטרות הבאות:
 • הגברת המודעות הסביבתית בקרב עובדיה, לנושאי איכות הסביבה;
 • נקיטת יוזמות לבחינת היבטים סביבתיים הנובעים מפעילויותיה ואשר יש לעירייה השפעה משמעותית עליהם;
 • ביצוע דרישות ועמידה בכל החוקים הצווים והתקנות בתחום איכות הסביבה.
לצורך הקטנת השפעותיה על הסביבה, עיריית אשקלון תבצע את הפעולות הבאות:
 • הכנה, פרסום ויישום אמנה למחויבות העירייה לאיכות הסביבה, וחתימה על האמנה להפחתת פליטות ומניעת זיהום אוויר:
 • קביעת יעדים סביבתיים ברורים אליהם תשאף;
 • הפעלת מערכת לניהול סביבתי בעלת אמצעים וכוח אדם מתאימים;
 • שאיפה לשיפור מתמיד של תפקודה הסביבתי.
הנהלת העירייה ועובדיה מחויבים למניעת זיהום, לשמור ולשפר באופן מתמיד את איכות סביבת העיר אשקלון ואת שירותי העירייה.

העירייה רואה לנגד עיניה את המטרות הבאות: 
 • הגברת המודעות הסביבתית בקרב עובדיה, קבלניה וספקיה לנושאי איכות הסביבה;
 • נקיטת יוזמות לבחינת היבטים סביבתיים הנובעים מפעילויותיה;
 • ביצוע דרישות ועמידה בכל החוקים הצווים והתקנות בתחום איכות הסביבה.

לצורך הקטנת השפעותיה על הסביבה, עיריית אשקלון תבצע את הפעולות הבאות:

 • קביעת יעדים סביבתיים ברורים אליהם תשאף;
 • הפעלת מערכת לניהול סביבתי בעלת אמצעים וכוח אדם מתאימים;
 • שאיפה לשיפור מתמיד של תפקודה הסביבתי.
הנהלת העירייה ועובדיה מחויבים לשמור ולשפר באופן מתמיד את איכות סביבת העיר אשקלון ואת שירותי העירייה.