הנחה בארנונה לבעלי עסקים בגין נגיף הקורונה

בשורה לבעלי עסקים: זכאות להנחה בארנונה בשיעור של 100% לחודשים מרץ-מאי 2020

ביום 21.4.2020 פורסמו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, (להלן: "התקנות") המאפשרות לרשות מקומית ליתן הנחה לנכסים שנפגעו עקב משבר הקורונה הזכאים להנחה.

עיריית אשקלון פועלת על פי הדין ומעניקה לנכסים העומדים בתנאי התקנות הנחה בשיעור 100%  מתשלום ארנונה לחודשים מרץ-מאי 2020.

הזכאות להנחה הינה למחזיק בנכס העומד בתנאי התקנות, למעט מחזיק שחדל להחזיק בנכס עד ליום 29.2.2020.

תקנות ההנחה קובעות רשימה סגורה של נכסים שאינם זכאים להנחה מארנונה בשיעור שנקבע בתקנות ההנחה כמפורט להלן:

 1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
 2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
 3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);
 4. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;
 5. נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה;
 6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;
 7. בניין ריק שאין משתמשים בו;
 8. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה לפי תקנה 33;

  העירייה, באמצעות אגף הכנסות, פועלת על מנת ליישם את האמור בדין באופן מיידי ולשם הענקת ההנחה לנכסים הזכאים להנחה באופן יזום ואוטומטי (וללא כל צורך בהגשת בקשה) באופן הבא:
 1. מחזיק ששילם את חיוב הארנונה השנתי עבור שנת 2020 במלואה, בתחילת שנת המס 2020,  יקבל זיכוי כספי בחשבון הנכס בגין החודשים מרץ – מאי 2020. מחזיק המבקש לקבל השבה בעין של התשלום שבוצע על ידו מוזמן להגיש בקשה להחזר כספי.
 2. מחזיק ששילם את חיוב הארנונה עבור חודשים מרץ- אפריל 2020 יקבל הנחה בשיעור 100% עבור החודשים האמורים וכן הנחה בשיעור 100% עבור חודש מאי 2020, כך שחשבון הנכס יזוכה בגין התשלום שבוצע בפועל ויבוצע קיזוז מתשלומי הארנונה העתידיים החלים על הנכס.
 3. מחזיק שלא שילם את חיוב הארנונה עבור חודשים מרץ-מאי 2020 יקבל הנחה בשיעור 100% עבור החודשים האמורים.
 4. מחזיק בנכס אשר מסווג בסיווג "נכס אחר" / או מחזיק בנכס אשר רואה את עצמו כזכאי ושלא קיבל הנחה .נדרש להגיש בקשה להנחה בהתאם לתקנות באמצעות אתר האינטרנט של עיריית אשקלון www.ashkelon.muni.il

  תחת לשונית – שירותים בקליק – טפסים חכמים – אגף הכנסות עסקים – בקשה להנחה מארנונה לנכס המסווג "נכס אחר ".


  בהתאם לתקנות, מחזיק הזכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר 2020 תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה ומבוטלת ותיווסף ליתרת הארנונה הרובצת על הנכס.

  לפיכך, מחזיק בנכס המבקש לממש את זכאותו להנחה, מתבקש להסדיר את תשלום מלוא חיובי הארנונה החלים על הנכס עד ולא יאוחר מיום 30.12.2020.