תוכנית עבודה שנתית

תוכנית עבודה שנתית כלל רשותית משולבת תקציב הינה כלי ניהולי חשוב שהוחל ביישומו בעירייה בשנת 1990. 
מאז, עבר פיתוחים רבים וממשיך לעבור פיתוחים כתוצאה מהפקת לקחים בדיוני המשוב הנעשים ברשות.
המערכת מוטמעת ומופעלת בעירייה ומקיפה את כל יחידות העירייה.

החל משנת 1993, תוכנית העבודה השנתית מאושרת על ידי מועצת העיר יחד עם אישור התקציב, כאשר לכל משימה שנכללה בתוכנית העבודה – קיים שיריון תקציבי בתקציב המאושר.

תוכנית העבודה הינה כלי ניהולי המהווה את אחד התהליכים החשובים ביותר ברשות, המאגדת בתוכה  התייעלות, חיסכון, קביעת תקני ביצוע וקביעת יעדים.

תהליך זה מקיף את כל עבודת הרשות בטווח הקצר ובטווח הארוך, משתרע על פני כל השנה ומשולבים בו בצורה פעילה, הנהלת העיר וכל המנהלים.

הכנת התוכנית מתחילה מדי שנה במסמך "יעדי מדיניות העירייה ופריסת המטרות" כפי שנגזרו מהתכנון האסטרטגי.
תוכנית העבודה יוצרת את הרצף בין חזון ראש העיר, קווים אסטרטגיים ויעדים לשנת העבודה לבין תוכנית העבודה המשולבת בתקציב.

מנהלי האגפים מכינים הצעה לתוכנית העבודה במעורבותם ובהשתתפותם של מנהלי היחידות השונות. תוכנית זו כוללת את כל המשימות לביצוע של היחידה באותה שנה, מציבה יעדים להשגה ומגדירה תפוקות כפי שהוצעו ע"י היחידה.
לאחר הכנתה, התוכנית נדונה בצוות משוב של העירייה (מנכ"ל, גזבר, מנהל משאבי אנוש, מנהל תכנון אסטרטגי, מנהל מערכות מידע ומחשוב עירוניות ונבחר ממונה) מול כל המנהלים של אותו אגף. לאחר הסיכומים, עלויות התוכנית מתורגמות לתקציב.

מועצת הרשות מאשרת בו זמנית תוכנית עבודה המפורטת של כל העירייה יחד עם התקציב השנתי לביצוע הפעולות השוטפות והפיתוח הכלולות בתוכנית.
תהליך הכנת תוכנית העבודה הינו תהליך קבוע שהושרש בארגון וכיום הינו חלק אינטגראלי ממכלול התהליכים המתקיימים בארגון

להלן חלק מיתרונות תוכנית העבודה:

  •  שיפור בתהליך קבלת החלטות- ההחלטות מתקבלות על בסיס מידע, ידע ושיקול הדעת תוך מיצוי אופטימלי של האפשרויות הריאליות ושל צורכי העתיד.
  • הבקרה נהפכה לתהליך מובנה בארגון.
  • העברת מידע אמין לתושב, על תוכנית העבודה הצפויה .
  • יצירת תהליך של קביעת תקני ביצוע.
  • מניעת לחצים על פני כל השנה לביצוע פעולות שלא תוכננו ולא תוקצבו.
  • לעובדים- התוכנית דורשת להשיג את היעדים שנקבעו מראש. מאפשרת להם עבודה מאורגנת ומסודרת עם תהליך תמידי של בקרה.
תוכנית עבודה משולבת תקציב מאפשרת החדרת הראייה התוצאתית לעבר תפוקות והינה אחד הגורמים המאפשרים לרשות להשיג את היעדים שקבעו תוך שמירה על האיזון התקציבי בתקופות גידול מואץ של העיר.

יש לציין שבמסגרת הלמידה האירגונית והחדרת תרבות של איכות בעיריית אשקלון ובסמוך ליישום תוכנית העבודה השנתית, הוחדרה הראייה הכלכלית בביצוע פעולות העירייה ע"י כל אחת מיחידותיה.

תכנון הפעולות צריך לענות על ביצוע איכותי כשהפעולות צריכות להיות אפקטיביות ומבוצעות ביעילות במסגרת התקציב הריאלי כפי שתוכנן.

החדרת הראייה הכלכלית והכנת תוכנית עבודה שנתית כלל רשותית היו הגורמים החשובים שאפשרו לעירייה לסיים שנות תקציב בצורה מאוזנת ולהשיג את היעדים שנקבעו לאותה שנה.  כל זאת, למרות ביטול מענק משרד הפנים ולמרות גידול אוכלוסיית העיר בשנים האחרונות.

תוכנית העבודה מכילה משימות המפורטות לשלבים, לכל שלב יש תקציב, לו"ז ואחראי.

בנוסף למשימות הרגילות , קיים במערכת מנגנון של משימות אב המאפשר ריכוז של משימות "רוחביות " רבות לפי נושאים, אזורים, תחומי פעילות וכן ריכוז תקציב, לו"ז וכל מעקב אחר.

מנגנון זה משמש ככלי מעולה לתיאום פעילות בין אגפית.

המערכת מכילה מערך נרחב של דווח ובקרה, דוחות חריגים, המאפשרים להנהלת העירייה ולכל מנהל לדעת בכל זמן נתון מה סטאטוס כל שלב וכל משימה וכן אלו שלבים חורגים מהמתוכנן.

תוכנית העבודה יוצרת מחויבות ומעורבות מלאה של כל דרגי ההנהלה בארגון הן להוצאות והן להכנסות, התייעלות ומניעת לחצים מיותרים ו "הפתעות" במהלך השנה, שליטה מלאה בתקציב, ניהול נכון של תזרים מזומנים וכן ניהול רכש.

עיריית אשקלון משמשת כמודל לנושא תוכניות עבודה משולבות תקציב ומהווה גורם עלייה לרגל ממרבית הרשויות בארץ.