הנחיות לחג פורים: סגר לילי

תאריך: 25/02/2021

​עדכון פורטל חירום לאומי 24.02.21

https://www.oref.org.il/

1. חובת בידוד במלונית - עדכון 
עדכון בתנאי הכניסה לישראל: מיום רביעי, 24.2.2021, עד ליום שלישי, 2.3.2021, כל הנכנסים לישראל מחויבים לשהות במלונית בידוד מטעם המדינה. זאת למעט מחזיקי תעודת חיסון ותעודת מחלים שאינם נדרשים לבידוד, ולמעט מקרים חריגים שיקבלו  אישור מוועדת חריגים לקיים בידוד ביתי. 
למידע המלא לנכנסים לישראל - https://www.oref.org.il/12605-17129-he/Pakar.aspx

2. סגר לילי בפורים - עדכון
הממשלה אישרה לקיים סגר לילי במהלך חג הפורים, מיום חמישי, 25.2.2021, עד ליום ראשון, 28.2.2021, בין השעות 20:30 בערב לבין 5:00 בבוקר. 
במהלך הסגר הלילי, אין לצאת מהבית למרחק העולה על 1,000 מטרים ואין לשהות בבתים של אחרים למעט מקרים חריגים, ולמעט יישובים שמרבית תושביהם אינם יהודיים. הקנס על הפרת הנחיה זו עומד על 500 שקלים. 
לכל ההנחיות העדכניות - https://www.oref.org.il/12605-17024-he/Pakar.aspx

3. כל ההנחיות הנחיות לסגר הלילי בחג פורים - חדש
https://www.oref.org.il/12523-he/Pakar.aspx

בחג פורים חל סגר לילי, מיום חמישי, 25.2.2021, עד ליום ראשון, 28.2.2021, בין השעות 20:30 בערב לבין 5:00 בבוקר. בשעות הללו, יחולו ההגבלות הבאות:
איסור על יציאה ממקום המגורים אין לצאת בשעות הסגר הלילי ממקום שהייה קבוע (כולל מקום מגורים או מקום אירוח) למרחב הציבורי, למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום המגורים, ואין לשהות בבית מגורים של אדם אחר, למעט במקרים הבאים:
● יציאה של עובד למקום עבודה;
● הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
● קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיוני;
● תרומת דם;
● רווחה וחינוך - הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילות, לשירות או לתכנית, שהותרו בחוק או בתקנות לפיו;        
● ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופס, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות משהב"ר הנוגעות לשמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה;
● השתתפות בחתונה, בהלוויה, בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות של בן משפחה קרוב (הורים, סבים וסבתות, ילדים, נכדים, אחים או אחיות וילדיהם, דודים ודודות), או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין;
● יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;
● העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
● טיפול חיוני בבעל חיים;
● הגעה למשכן הכנסת;
● השתתפות בהפגנה;
● הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;
● סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
● יציאת אדם מחוץ לישראל בהתאם לתקנות;
● יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;
● יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;
● יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד;

הגבלות על קבלת קהל במקום ציבורי או עסקי - אין לאפשר קבלת קהל בעסקים ובמקומות ציבוריים בשעות הסגר הלילי, כולל בעלי תו ירוק, למעט במקומות הבאים:
● חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מכבסה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים; 
● מסעדה או בית קפה לצורך איסוף עצמי ("טייק אווי");
● מקומות עבודה חיוניים שהוגדרו בתקנות ומקומות עבודה ציבוריים - לשם מתן שירות חיוני שלא ניתן לספק מרחוק;
● מקום לאימון ספורט - לצורך אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד.
● בית תפילה - בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך העמוד. הגעה לבית תפילה מותרת אך ורק במרחק של 1,000 מטרים מהבית.
* * בתי מלון ומקומות אירוח הכוללים 6 יחידות אירוח ומעלה ימשיכו לפעול במתווה המאושר למחזיקים בתו הירוק במהלך חג פורים. 


אירועים - בשעות הסגר הלילי חלות ההגבלות הבאות:
● אין לארגן ואין להשתתף בכנס, באירוע ספורט, בפסטיבל או במסיבה. 
● ניתן לקיים טקסים, לרבות חתונה, או טקס דתי, בהגבלת ההתקהלות בלבד (עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח), כולל למחזיקים בתו ירוק.
 
תפילות ואירועים
● בשעות הסגר הלילי ניתן להתפלל במרחק של עד 1,000 מטר מהבית. 
● ניתן לקיים התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ועד 20 בשטח פתוח.כל מקום עם 3 קירות ומעלה וגג ייחשב כמבנה. ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמתקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.
● בתי תפילה - ניתן לקיים תפילות בהתאם להגבלת ההתקהלות. 
● בתי תפילה הפועלים על פי התו הירוק - עד 50% מהתפוסה המותרת בהתאם למספר המושבים הקבועים. אם אין מושבים קבועים, מספר האנשים במקום יעמוד על אדם לכל 7 מ"ר, עד 300 אנשים במקום סגור או עד 500 אנשים.
 כדי לפעול בהתאם לתו הירוק, על מחזיק או מפעיל בית התפילה להגיש לרשות המקומית בקשה להפעלת בית התפילה וכן הצהרה על עמידה בהוראות התקנות, עם ציון שמו, דרכי יצירת קשר עימו ומספר השוהים המותר. הרשות המקומית תשלח אישור על הגשת הבקשה ותפרסם באתר האינטרנט של הרשות או בדרך אחרת את בתי התפילה ששלחה להם אישור. 

תחבורה ציבורית
במהלך חג פורים, השירות הבין עירוני לא יפעל במועדים הבאים: 
● מיום חמישי, 25.2.2021,  בשעה 20:30, עד ליום שישי, 26.2.2021, בשעה 05:00: 
● מיום שישי, 26.2.2021, בשעה 20:30 ועד ליום שבת, 27.2.2021 בשעה 05:00;
● מצאת השבת, 27.2.2021, עד ליום ראשון, 28.2.2021, בשעה 05:00;