לביצוע עבודות פיתוח, שיקום גינון והשקיה בשטחי מוסדות חינוך באשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:14/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 5,000.00
תאריך אחרון להגשה:15/07/2020 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:08/07/2020 12:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

​ישיבת הסבר הינה רשות ותתקיים במשרדי אגף הפרויקטים קומה א' בבניין העירייה ביום 07/07/2020 שעה 9:00 

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת מכרז פיתוח מוסדות חינוך.pdf
טופס תשלום:פרוטוקול ישיבת הסבר.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

דוא"ל: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה תמורת סך של 5,000 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 15/07/20 שעה 12:00