לאספקת דלקים ומכלולי דלק לעירייה

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:37/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 2,000.00
תאריך אחרון להגשה:25/09/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:15/09/2019 14:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת המכרז.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

נייד: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ,ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז ורכישת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 2,000 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 בלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 25/09/19 שעה 12:00.

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.