לביצוע סקר נכסי העירייה ולאספקת שירותים משלימים

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:33/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 400.00
תאריך אחרון להגשה:25/09/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:28/08/2019 14:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת המכרז סקר נכסים.pdf
טופס תשלום:מסמך הבהרה סקר נכסים.pdf
לפרטים נוספים:

​מפרט עבודות-נספח 3ב'

​עיריית אשקלון מודיעה על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז ורכישת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 400 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה השלכה המשפטית קומה א' במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 18/09/2019 שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל. 

הערות

​טלפון: 08-6748754

מייל: mikrazim@ashkelon.muni.il