לביצוע עבודות סלילה, שיקום ופיתוח בשטחים ציבוריים באשקלוןר

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:42/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 1,500.00
תאריך אחרון להגשה:30/10/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:20/08/2019 14:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

​סיור קבלנים אינו חובה יצא ממשרדי אגף הפרויקטים קומה א' בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון ביום  02/10/2019 שעה 10:00

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת מכרז סלילה מעודכן.pdf
טופס תשלום:הבהרה 1.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

מייל: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 30/10/2019 שעה 12:00.