הפעלת מרכז יום רב תכליתי באשקלון 1.מרכז יום לאנשים עם מוגבלות פיזית קשה לגילאי 18 עד גיל זקנה.2.מרכז יום טיפולי/שיקומי-תעסוקתית לאנשים הנמצאים על הרצף האוטיזם בגיל 21 +ר

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:30/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 1,500.00
תאריך אחרון להגשה:25/09/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:28/07/2019 14:00
קטגוריה:כלליים
סיור קבלנים / ישיבת הסבר:

​ישיבת הסבר הינה רשות ותתקיים ביום 24/07/2019 שעה 13:30 במשרדי אגף הרווחה ברחוב יורם וורון 2 קומה שנייה באשקלון.

לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת מכרז מרכז רב תכליתי.pdf
טופס תשלום:911-423 אשקלון - מרכזי יום רב תכליתי - שאלות הבהרה_.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

דוא"ל:mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 1,500 ש"ח אשר לא יוחזרו. 

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 28/08/2019שעה 12:00.

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.