שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית מלווה את פעילות העירייה בכל תחומי עיסוקיה על מנת להבטיח כי התנהלות העירייה תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על העירייה ובהתאם לכללי המנהל התקין. במסגרת תפקיד זה של הלשכה מיושמים דינים החלים על הרשות כגוף מינהלי, כמעסיקה, כמתקשרת בהסכמים מסחריים, כרוכשת שירותים ועוד.

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לרבות תפקידיה כוועדה מקומית לתכנון ובניה, כרשות חינוך מקומית וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה.

הלשכה המשפטית משתתפת בישיבות המועצה, ומשתתפת ככל הנדרש בישיבות של ועדות העירייה ובפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העירייה, ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק ולכללי המינהל התקין כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק ובפסיקה.

הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה בהתדיינויות משפטיות בהליכים מול רשויות המדינה, גופים מסחריים, ספקים, עובדים, קבלנים, תושבים, נותני שירות וכו'. במסגרת תפקיד זה עוסקת הלשכה גם בייעוץ טרום התדיינות במטרה להעריך את סיכויי העירייה ולחסוך הליכים משפטיים מיותרים.

ללשכה המשפטית חלק משמעותי באכיפת החוקים עליהם אמונה העירייה ומכוח סמכותה של התובעת העירונית בלשכה משפטית, אשר ניתנה לה מאת היועץ המשפטי לממשלה. התובעת העירונית מגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוק המים, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי.
בנוסף לכך, במסגרת תפקיד זה, הלשכה המשפטית מציעה לעירייה עדכונים לחוקי העזר כך שיתאימו לצרכים המשתנים של העירייה ולתושביה.

הלשכה המשפטית עורכת ומנסחת את כלל מכרזי העירייה וחוזי העירייה. במסגרת תפקיד זה הלשכה המשפטית מביאה לידי ביטוי מעת לעת את דרישות הדין המשתנות ומיישמת אותן במסמכים הנערכים על ידה.

הלשכה המשפטית גם אחראית על יישום חוק חופש המידע, אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכלית החוק היא להנהיג את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של התושבים לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי המצוי בעירייה והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. הלשכה המשפטית דואגת כי העירייה תפעל בהתאם לרוח החוק ותתנהל בשקיפות, ודואגת להעמיד לרשות התושבים כל מידע בעל אופי ציבורי המצוי ברשות העירייה.

הלשכה המשפטית משמשת כיועצת משפטית גם של תאגידים הקשורים בעירייה כגון החברה לתרבות נוער וספורט.

יחידת מכרזים - ניהול כל התקשרויות העירייה המחייבות יציאה למכרז זוטא או פרסום מכרז פומבי.

טלפון: 08-6792244
פקס: 08-6792502
מייל: mishpatit@ashkelon.muni.il

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים