הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מחזקים את העסקים המקומיים

בשורה לבעלי עסקים: זכאות להנחה בארנונה בשיעור של 100% לחודשים מרץ-מאי 2020

 • ההטבה תינתן ללא כל צורך בהגשת בקשה

ביום 21.4.2020 פורסמו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, (להלן: "התקנות") המאפשרות לרשות מקומית ליתן הנחה לנכסים שנפגעו עקב משבר הקורונה הזכאים להנחה.

עיריית אשקלון פועלת על פי הדין ומעניקה לנכסים העומדים בתנאי התקנות הנחה בשיעור 100%  מתשלום ארנונה לחודשים מרץ-מאי 2020.

הזכאות להנחה הינה למחזיק בנכס העומד בתנאי התקנות, למעט מחזיק שחדל להחזיק בנכס עד ליום 29.2.2020.

תקנות ההנחה קובעות רשימה סגורה של נכסים שאינם זכאים להנחה מארנונה בשיעור שנקבע בתקנות ההנחה כמפורט להלן:

 1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
 2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
 3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);
 4. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;
 5. נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה;
 6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;
 7. בניין ריק שאין משתמשים בו;
 8. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה לפי תקנה 33;
העירייה, באמצעות אגף הכנסות, פועלת על מנת ליישם את האמור בדין באופן מיידי ולשם הענקת ההנחה לנכסים הזכאים להנחה באופן יזום ואוטומטי (וללא כל צורך בהגשת בקשה) באופן הבא:
 1. מחזיק ששילם את חיוב הארנונה השנתי עבור שנת 2020 במלואה, בתחילת שנת המס 2020,  יקבל זיכוי כספי בחשבון הנכס בגין החודשים מרץ – מאי 2020. מחזיק המבקש לקבל השבה בעין של התשלום שבוצע על ידו מוזמן להגיש בקשה להחזר כספי.
 2. מחזיק ששילם את חיוב הארנונה עבור חודשים מרץ- אפריל 2020 יקבל הנחה בשיעור 100% עבור החודשים האמורים וכן הנחה בשיעור 100% עבור חודש מאי 2020, כך שחשבון הנכס יזוכה בגין התשלום שבוצע בפועל ויבוצע קיזוז מתשלומי הארנונה העתידיים החלים על הנכס.
 3. מחזיק שלא שילם את חיוב הארנונה עבור חודשים מרץ-מאי 2020 יקבל הנחה בשיעור 100% עבור החודשים האמורים.
 4. מחזיק בנכס אשר מסווג בסיווג "נכס אחר" / או מחזיק בנכס אשר רואה את עצמו כזכאי ושלא קיבל הנחה. נדרש להגיש בקשה להנחה בהתאם לתקנות באמצעות הטופס המקושר כאן.
  אפשרות נוספת הינה להיכנס מדף הבית ל: שירותים בקליק – טפסים חכמים – אגף הכנסות עסקים – בקשה להנחה מארנונה לנכס המסווג "נכס אחר ".
בהתאם לתקנות, מחזיק הזכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר 2020 תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה ומבוטלת ותיווסף ליתרת הארנונה הרובצת על הנכס.

לפיכך, מחזיק בנכס המבקש לממש את זכאותו להנחה, מתבקש להסדיר את תשלום מלוא חיובי הארנונה החלים על הנכס עד ולא יאוחר מיום 30.12.2020.

הקלות בפעילות מסחר קמעונאי במסגרת תקנות החירום -  עדכון 26/4/20

פעולות המניעה  מהדבקות מנגיף הקורונה מאלצת את כולנו לנקוט בצעדים לא שגרתיים ולא פשוטים ובכלל זה, הגבלת פעילות של עסקים.

פורסמו ב- 26/4/20  עדכונים לתקנות החרום .

להלן סיכום המידע והמגבלות המחייבות לפי סוגי העסקים כפי שנקבעו בתקנות

עסקים שאסור להפעיל לפי תקנות החירום

 • קניון - כולל זה בית אוכל או מספרה הנמצאים בקניון
  (מותר להפעיל בקניון רק בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה )
 • דיסקוטק, בר, פאב
 • אולם אירועים,
 • מכון כושר,
 • בריכת שחייה, פארק מים, בית מרחץ,
 • גן חיות, ספארי, פינת חי, גן לאומי (למעט קיום פעילות המיועדת לבעלי מוגבלויות)
 • בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר,
 • פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים,
 • עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית,
 • מקום לעריכת מופעים וירידים,
 • כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
 • שוק הפתוח לציבור הרחב

עסקים שמותר להפעיל בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות החירום

 בתי אוכל   - תקנה 5(ב)(1)

רשימת הפעולות שמפעיל או מחזיק עסק של בית אוכל חייב לבצע, (בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בשירות משלוחים או באיסוף מבית האוכל בלבד)

 • המחזיק או המפעיל של בית העסק לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה.
 • בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 • לעניין בית עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.
 • המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (ב), באופן תדיר.
 • העובדים בבית העסק, בכל עת, יעטו כפפות ומסכה כהגדרתה בצו בריאות העם.
 • המחזיק או המפעיל של בית העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ–2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ– 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 • בבית העסק יותקן, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר בבית העסק.
 • מקום למכירת מזון - תקנה 5(ב)(2)
  בית מרקחת- תקנה 5(ב)(2)
 • חנות אופטיקה- תקנה 5(ב)(2)
 • חנות מוצרי הגיינה , - תקנה 5(ב)(2)
 • מעבדה לתיקן מוצרי תקשורת או מחשבים  - תקנה 5(ב)(2)

רשימת הפעולות שמפעיל העסק חייב לבצע

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;
 2. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;
 3. על המחזיק או המפעיל של מקום אף אם אינו מעסיק תחול תקנה 3א(1)(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים;

עסקים שמותר להפעיל בהתאם ל הצהרת "התו הסגול"

מספרה, טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור, מניקור, הסרת שיער בלייזר (למעט עסק כנ"ל בקניון) - תקנה 5(ב)(2א)(א1)

רשימת הפעולות במפעיל העסק חייב לבצע

 1. בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה(2) עד (6).
 2. המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א) 1()א( ו–)ב( ו–) 6(, בשינויים המחויבים.
 3. המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות, בין לקוח ללקוח.
 5. המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 6. המחזיק או המפעיל של העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ– 2 לקוחות לכל ספר או מטפל, לפי העניין; בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ– 4 לקוחות סך הכול, ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר – לא יותר מ– 6 לקוחות, ובעסק שגודלו מעל 100 מ"ר - לא יותר מ–8 לקוחות; המחזיק או המפעיל של העסק יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק; המחזיק או המפעיל של העסק יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לעסק בהתאם לאמור בפסקת משנה זו.

שאר העסקים  (למעט חנות או עסק בקניון) - תקנה 5(ב)(2א)(א)

רשימת הפעולות במפעיל העסק חייב לבצע

 1. המחזיק או המפעיל של המקום אף אם אינו מעסיק יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א), ו– (ב) ו– 6 בשינויים המחויבים.
  1. בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו–(2) עד (6).
 1. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו )בפסקת משנה זו - ממונה על ענייני קורונה(.
 2. המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (4), באופן תדיר.
 3. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 4. המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום.
  1. המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 1. המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; המחזיק או המפעיל של החנות יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות; המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות בהתאם לאמור בפסקת משנה זו.

לפירוט והרחבה של הוראות התקנות ושל האסור והמותר בעסקים, להלן קישורים נוספים:

משרד הבריאות

משרד הפנים

בעל עסק יקר ,

אם עמדת בתנאים ומילאת את הטופס העבר נא את הטופס לעירייה באחת מהדרכים הבאות

הבהרה בנושא דחיית הארנונה לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים:

במסגרת הסיוע של העירייה לעסקים המקומיים במשבר הקורונה, אחת היוזמות הייתה דחיית תשלום הארנונה של חודשים מרץ ואפריל לתאריך 01.05.20, למי שירצה בכך. לאחר פרסום היוזמה, פנתה העירייה בשנית לבעלי העסקים (באמצעות עמוד הפייסבוק העירוני ואתר העירייה) וביקשה ממי שמעוניין בדחיית התשלומים למלא טופס כנדרש, וזאת על מנת שלא לדחות את התשלומים בצורה רוחבית גם עבור עסקים שלא מעוניינים בכך. 

נדגיש כי ברגע שהעירייה תקבל הנחיות מהמדינה לגבי ביטול הארנונה במסגרת תוכנית הסיוע הממשלתית, בעלי העסקים יזוכו בהתאם. 

נוסיף כי מיד עם תחילת המשבר, פעלה העירייה למען העסקים המקומיים, בפרסומם בפייסבוק, באמצעות הקצאת שלטי חוצות עבור עסקים שעושים משלוחים ובהקמת קהילת העסקים במטרה לעודד אותם להירשם לקהילה ובכך ליהנות מהטבות והקלות בשיתוף המעו"ף. עיריית אשקלון והעומד בראשה נחושים לסייע ככל הניתן לבעלי העסקים בשעה קשה זו.

במטרה להקל ולסייע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, אשר שומת הארנונה השנתית שלהם היא עד 100,000 ₪, ניתנת אפשרות לדחות את  מועד פירעון תשלומי הארנונה לחודשים מרץ ואפריל 2020 עד ליום 1.5.2020.
לדחיית התשלום יש להיכנס ללינק:קהילת העסקים של אשקלון יוצאת לדרך: דווקא עכשיו – מחזקים את בעלי העסקים

בשל המצב משיקה עיריית אשקלון, מוקדם מהמתוכנן, את קהילת העסקים של אשקלון ומזמינה בעלי עסקים להצטרף למפת קהילת העסקים העירונית באמצעותה ננגיש להם את המידע שבידינו ונסייע להם בקבלת החלטות עסקיות. למשל: בכל אזור בעיר ניתן לקבל את מספר התושבים, חלוקה לפי גילאים, מקומות חניה, תחנות אוטובוס ועוד, לידע יש ערך קריטי עבורם ומידע מסוג זה יסייע להם למקסם את היכולות העסקיות. 
כמו כן, המפה תהיה נגישה גם לציבור הרחב שיוכל לצפות במיקומים של בעלי העסקים ולדעת עליהם יותר. 

אז איך מצטרפים? 

 1. עונים על הסקר בעזרתו נוכל ליצור איתכם קשר ישיר לטובת הנחות, סבסודים והטבות בשיתוף המעו"ף https://bit.ly/2wlfxok 
 2. מצטרפים למפת קהילת העסקים https://bit.ly/3d7KKMp
לצפייה בסרטון ההדגמה לשירות החדש: https://bit.ly/2y0xJUL

ראש העיר, תומר גלאם: "זהו צעד ראשון בשיתוף המידע הקיים במאגרי העירייה לטובת בעלי עסקים במטרה לנסות ולסייע להם ככל הניתן, דווקא בתקופה זו. אני מזמין את כל בעלי העסקים להצטרף ליוזמה ולהקים יחד את מפת קהילת העסקים הראשונה באשקלון. אני קורא גם לתושבים להתגייס למשימה החשובה הזו, לסייע לבעלי העסקים ולהיעזר בשירותיהם".

מזכירים כי הפעילות לפרסום עסקים המציעים משלוחים ובכלל, עדיין פעילה בעמוד הפייסבוק העירוני ובהמשך כלל העסקים יועלו לאתר המידע בנושא נגיף הקורונה שנפתח ממש בימים אלו באתר עיריית אשקלון 

עיריית אשקלון למען העסקים המקומיים:

בשל המצב: עיריית אשקלון תקדם בעמוד הפייסבוק העירוני בעלי עסקים המפעילים שירותי משלוחים 

נוכח ההנחיות החדשות של משרד הבריאות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בדגש על פעילות תרבות, מסחר ופנאי, החליטה עיריית אשקלון, ביוזמת ראש העיר, להתגייס למאמץ למען העסקים הקטנים בעיר ולאפשר לאלה המפעילים שירותי משלוחים, לקבל פרסום בעמוד הפייסבוק העירוני, ולאפשר ליותר לקוחות פוטנציאליים לקבל מהם שירותים.
בעלי עסקים המפעילים בימים אלה שירותי משלוחים, המעוניינים לקחת חלק במיזם, מוזמנים להשאיר את פרטי בית העסק בתגובה לפוסט שיועלה בעמוד הפייסבוק של עיריית אשקלון ויכלול את כל המידע הרלוונטי על בתי העסק והשירותים המוצעים בהם. העירייה אף תקדם את הפוסט על מנת שיגיע לקהל רחב ככל הניתן - https://www.facebook.com/Ashkelon.muni/.
ראש העיר, תומר גלאם: "עיריית אשקלון נחושה לעשות כל מאמץ לסייע לבעלי עסקים בעיר בשעה קשה זו. אנו מודעים היטב למציאות הכלכלית הכמעט בלתי אפשרית מולה הם מתמודדים כיום. רק בשבוע שעבר קיבלנו החלטה לדחות את תשלומי הארנונה לעסקים, ואנו בוחנים כל העת דרכים נוספות להקל עליהם.
"אני קורא גם לתושבים להתגייס למשימה החשובה הזו, לסייע לבעלי העסקים ולהיעזר בשירותיהם. רק בזכות הערבות ההדדית בינינו, נוכל לעבור את התקופה המאתגרת הזו בשלום".

מחזקים את העסקים המקומיים