תומר גלאם

תומר גלאם
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
חינוך, ביטחון ומלח,בטיחות בדרכים ותחבורה,נוער,משנה לתכנון ובנייה
יו"ר
ראש העיר,ממונה על הנוער,ממונע על ביטחון ומל"ח,ממונה על תרבות תורנית מסורת באהבה,חבר דירקטוריון תאגיד המים מי אשקלון,יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה
21.11.18
מייל: glam-t@ashkelon.muni.il