נציב תלונות הציבור

הנציב משמש כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה, ומחלקותיה. משרד הנציב פועל במדיניות של "דלת פתוחה", הנציב מייצג את הפונים בפני אגפי העירייה השונים ומטפל במגוון נושאים ותחומים, הבהרות, הצעות, תודות ותלונות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית בהם: הנדסה ובנייה, מיסים והיטלים, בעיות חניה ופיקוח, איכות הסביבה, שיפור פני העיר, חינוך ורווחה ועוד.

הנציב מאפשר לתושבים מגוון דרכי התקשרות(דואר, פקס, פנייה ישירה למשרד) . כל פניה המתקבלת במחלקה, נרשמת ומטופלת.
ניתן לקיים פגישות אישיות עם נציב תלונות הציבור (ביוזמתו או/ובתיאום טלפוני מראש.)

הנציב אחראי על הטיפול בתלונות שהתקבלו מהציבור ומסייע לתושב לקבל את השירות המגיע לו על פי החוק והנהלים והוא פועל למניעת הישנות עוולות שנגרמו לפונה.
במשרד הנציב יש מאגר תלונות ציבור ממוחשב, לכל תלונה המתקבלת נפתח תיק פעיל ומכתב התלונה מועבר למחלקה הרלוונטית. לאחר שמתקבלת תשובה, הנציב בודק אותה ועל פי שיקול דעתו הוא מזמן את הנוגעים בדבר או מסייר בשטח ומשיב למתלונן תשובה מסכמת בניסיון להביא לפיתרון הבעיה שהועלתה בתלונה.