שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

חוק חופש המידע

רקע כללי
חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת, מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות.
איזה מידע?
כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
רשות ציבורית
משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, רשויות מקומיות, תאגידים עפ"י חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.
ממונה
על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.
איזה מידע לא?
לא כולל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין), מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, וכן מידע אחר, אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ, או מידע הקשור לדיונים פנימיים וסייגים נוספים המפורטים בסעיפים 8, 9 לחוק.
מי רשאי לבקש מידע?
אזרח ישראלי או תושב הרשום במרשם האוכלוסין, תאגיד שהתאגד לפי דין בישראל, וכן מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר) .
נהלים

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • המועד להחלטת הממונה בבקשה לקבלת מידע – תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה (הממונה רשאי להאריך התקופה ב – 30 יום נוספים מטעמים מיוחדים).
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הממונה לדחות את בקשתו לקבלת מידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים שונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
אגרת בקשת מידע – 20 ₪.
אגרת טיפול במידע – 30 ₪ החל מהשעה הרביעית.
אגרת הפקת מידע – 0.20 עבור כל דף צילום.
תקליטור – 2.50 ₪.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה (לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו ).
לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

להלן טופס בקשה לקבלת מידע - טופס בקשה לקבלת מידע.pdf
הממונה על חוק חופש המידע
עו"ד נוית גור רפלד
רח' הגבורה, 7
ת.ד. 90001 אשקלון
טל: 08-6792244 פקס: 08-6792502
מייל:  navit-g@ashkelon.muni.il


דוחות הממונה על חוק חופש המידע:

דו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2014

דו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2013

דו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2012

דו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2011

דו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2010

 

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים