החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

תאריך: 06/03/2018