קול קורא לפעילות בקהילה לקידום פעילות לשמירה על הסביבה.

תאריך: 08/06/2020

עיריית אשקלון בשיתוף המשרד להגנת הסביבה יוצאת בקול קורא לתמיכה בקבוצות תושבים המעוניינים ליזום פרויקטים לקידום להטמעת הקיימות ושמירה על הסביבה במרחב הציבורי ברשות.

 מי רשאי להגיש בקשה?

קבוצה הפועלת ברשות לפחות שנתיים ומוכרת לעיריית אשקלון ומעוניינת לקיים מיזם אשר יכלול היבט פיזי/ חברתי/ קהילתי לשיפור איכות החיים באשקלון.

תקציב

 • כל מיזם שייבחר יקבל תמיכה עד לסך של 20,000 ₪ (מול קבלות) לרבות ליווי מקצועי של בעלי תפקידים מטעם עיריית אשקלון: אגף איכות סביבה וסדר ציבורי, אגף שפ"ע, אגף אחזקה, מתכנת הרשות, מהנדס הרשות ועוד. בהתאם לצורך ואופי המיזם.
 • התמיכה תינתן ל- 7 קבוצות לכל היותר.
 • אישור המיזם יפורסם לאחר התכנסות ועדת הערכה בשיתוף נציג המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות חיים וסביבה.

תנאי סף

 • בכל פעילות הסברה ופרסום יש לציין כי היוזמה נעשתה בסיוע עיריית אשקלון והמשרד להגנת הסביבה.
 • המיזם יכלול היבט פיזי והיבט חברתי קהילתי
 • הקבוצה המגישה קיימת שנתיים, מוכרת לעיריית אשקלון ותראה פעילות במשך שנתיים אלו.
 • הפעילות תורמת לאיכות הסביבה בעיריית אשקלון
 • הפעילות תתקיים למשך 3 שנים לפחות.

תיאור המיזם

הגשת הבקשה על ידי הקבוצה תכלול את החלקים הבאים:

 • שם/ נושא הפרויקט.
 • הסבר לרציונל הסביבתי של הפרויקט.
 • הכרות עם הקבוצה, חבריה ופעילותה בשנים האחרונות (לפחות שנתיים).
 • תיאור מפורט של הפרויקט כולל ייחודיותו והתומה שלו לאיכות הסביבה ברשות.
 • לוח זמנים לביצוע כולל אבני דרך, שלב תכנון, ביצוע ותחזוקה/ שימור.
 • פירוט תקציבי לרבות תכנון ביצוע שימור ותחזוקה.
 • תכנית לשיתוף הקהילה במיזם.

קריטריונים למתן התמיכה (ניקוד מרבי)

קריטריוןאופן הניקודניקוד מרבי
משך פעילות הקבוצהעמידה בתנאי סף20 נקודות
מידת תרומתו של המיזם לסביבההתרשמות כללית25 נקודות
חדשנות ופריצת דרךהתרשמות כללית20 נקודות
מעורבות הקהילה (מגוון תושבים/ קהילות)

עד 50 תושבים

מעל 50 תושבים

10 נקודות

15 נקודות

מיזם בר קיימאהתרשמות כללית10 נקודות
התרשמות הועדההתרשמות כללית10 נקודות

 

תנאי תשלום

 • התמיכה תינתן לקבוצות הנבחרות עבור: הקמת תשתיות פיזיות, ליווי מקצועי, שירותים נדרשים לתכנון וביצוע, הצטיידות לצורך ביצוע הפעילות.
 • לא יהיה מימון על כוח אדם/ הצהרה על עבודה עצמית.
 • לא תינתן תמיכה מעבר לתקציב שאושר.
 • יש לקבל את אישור אגף לאיכות סביבה וסדר ציבורי טרם ביצוע פעילות.
 • התשלום יבוצע כנגד הצגת חשבוניות ודוח תקציבי ומקצועי.

 

את ההצעה יש להגיש לאגף תרבות נוער וספורט, רחוב יורם ורון 2 קומה 3.

או במייל  shelib@ashkelon.muni.il  לא יאוחר מתאריך 30.07.2020

הוועדה לאישור הפרוייקטים תתקיים ב01.09.2020

 במידה ויחול שינוי בהנחיות המשרד להגנת הסביבה שמורה לעיריית אשקלון הזכות לבצע שינויים בהתאם.