אישור משרד הפנים להמשך גביית היטל תיעול ע"פ חוק עזר (תיעול – 2013).

תאריך: 16/01/2018

לכבוד

מר תומר גלאם
מ"מ ראש עיריית אשקלון

שלום רב,

הנדון: אישור להמשך גביית היטל שצ"פ ע"פ חוק העזר לאשקלון (תיעול) התשע"ג – 2013
פרוטוקול מאושר ע"י מועצת העיר מיום 6/11/2017
בתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 16 לחוק עזר לאשקלון (תיעול) התשע"ג – 2013 שהואצלה לי, הריני לאשר המשך גביית היטל השצ"פ בעיריית אשקלון בשיעורו המעודכן, לפי חוק עזר זה.

האישור ניתן עד ליום 1/1/2019 או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות, לפי המוקדם מבניהם.

לתשומת לבך, לפי חוזר מנכ"ל 3/2006 יש לעדכן תעריפים אחת לחמש שנים. לאור זאת אבקשך לסיים את הליכי עדכון החוק ופרסומו ברשומות לא יאוחר מיום 1/1/2019.

יובהר כי לא נוכל לאשר המשך גבייה של היטל זה מעבר לתאריך הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

מרדכי כהן
המנהל הכללי.