אישור משרד הפנים להמשך גביית היטל סלילה ע"פ חוק עזר (סלילת רחובות - 2013).

תאריך: 16/01/2018

מדינת ישראל

משרד הפנים
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, ז בטבת התשע"ח
25 בדצמבר 2017
שם. 2017-48149

לכבוד
מר תומר גלאם
מ"מ ראש עיריית אשקלון

שלום רב,

הנדון: אישור להמשך גביית היטל שצ"פ ע"פ חוק העזר לאשקלון (סלילת רחובות) התשע"ג – 2013
פרוטוקול מאושר ע"י מועצת העיר מיום 6/11/2017
בתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 15 לחוק עזר לאשקלון (סלילת רחובות) התשע"ג – 2013 שהואצלה לי, הריני לאשר המשך גביית היטל השצ"פ בעיריית אשקלון בשיעורו המעודכן, לפי חוק עזר זה.

האישור ניתן עד ליום 1/1/2019 או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות, לפי המוקדם מבניהם.

לתשומת לבך, לפי חוזר מנכ"ל 3/2006 יש לעדכן תעריפים אחת לחמש שנים. לאור זאת אבקשך לסיים את הליכי עדכון החוק ופרסומו ברשומות לא יאוחר מיום 1/1/2019.

יובהר כי לא נוכל לאשר המשך גבייה של היטל זה מעבר לתאריך הנקוב לעיל.


בכבוד רב,

מרדכי כהן
המנהל הכללי.