הודעה לציבור - נוהל מתן תמיכות

תאריך: 07/10/2019

הודעה לציבור

  • ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 מחודש ספטמבר 2006 בדבר הגשת בקשות לתמיכה, וכן בהתאם לנוהל מתן תמיכות ותבחינים לגוף נתמך לשנת 2020, של עיריית אשקלון.

  • הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, מאת עיריית אשקלון לגופים שונים הפועלים בתחום הרשות בנושאים הבאים: חינוך, תרבות ופנאי; קהילה רווחה ובריאות; דת; ספורט.

  • בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות תאגידים רשומים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים ולהוציא תאגיד שהוקם על פי חוק או מכוח סמכותו של שר, חברה ממשלתית, עירונית או חברת בת עירונית.

ניתן להוציא הטפסים להגשת בקשות בהתאם לנוהל הנ"ל באתר האינטרנט של עיריית אשקלון www.ashkelon.muni.il או לקבלם במינהל הכספים בעירייה.

  • מועד להגשת בקשות לתמיכה, הינו בין התאריכים 01/10/2019 עד 31/01/2020 בימים א'-ה' בשעות 09:00-13:00 אצל הגב' ענת מגידיש, מפקחת תמיכות במינהל הכספים קומה ב' חדר מס' 212.

  • בקשה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תדחה ללא דיון.


   בכבוד רב ,

  תומר גלאם
       ראש העיר אשקלון