הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

נגישות בעסקים

מידע בעניין דרישות נגישות לאנשים עם מוגבלות - עיריית אשקלון
  • ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998 חובתו של בעל עסק לבצע בעסק סידורי נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות. 
  • החובה להנגשה חלה על עסקים המוגדרים כ"מקום ציבורי".  מקום ציבורי הינו כל מקום המופיע בתוספת הראשונה לחוק הנ"ל (בכלל זה: בתי אוכל, חנויות, מרכולים, אולמות ועוד, ע"פ הרשימה בתוספת לחוק).
  • יתרה מכך, גם לפי חוק רישוי עסקים חלה החובה לקיים סידורי נגישות בעסק. רשות הרישוי מנועה מלתת רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון את קיום הסדרי הנגישות בעסק . אישור נגישות לעסק הינו חלק בלתי נפרד מהאישורים הנדרשים בהליך הרישוי.

משמעות הנגישות בעסק - 

  • הנגשת המקום בו מתנהל העסק ואת השירות הניתן בו כך שהשירות הניתן לכלל הציבור יכלול את השרות הניתן לאנשים עם מוגבלות ולא תהיה אפליה במתן השרות.
  • המידע להלן מתייחס נועד להקל על בעלי העסקים והנכסים. אין להתייחס למידע זה כמידע כולל ומפורט ויש להתעדכן בדרישות הנגישות בהתאם לחוקים, תקנות ותקנים המתעדכנים מעת לעת. 

הליך בדיקות נגישות לצורך רישוי עסק

עסקים קטנים

עסקים קטנים הם : עסק ששטחו המיועד לגישה לציבור הוא עד 100 מ"ר או עסק של בית אוכל, אשר שטח אולם הישיבה שלהם עד 25 מ"ר בבניין חדש או עד 50 מ"ר בבניין קיים  -  

רשימת יועצי נגישות

רשימות המורשים שהוסמכו ע"י משרד הכלכלה נמצאות באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרכז המידע לנגישות, מורשי נגישות. להלן הקישורים:

פטורים מהתאמות נגישות

במקרים המתאימים לדרישות התקנות ליתן לאשר פטור מסידורי נגישות לנכים לעסק בבניין קיים: להלן מס' דוגמאות:
  1. קושי הנדסי - מורשה נגישות בלבד מוסמך לתת פטור, עקב קושי הנדסי לביצוע סידורי הנגישות הנדרשים
  2. מבנה לשימור -מורשה נגישות בלבד מוסמך לתת פטור למבנה המיועד מבנה לשימור ובעל אופי מיוחד. מתן הפטור בהמלצת מורשה נגישות מתו"ס + המלצת מחלקת שימור + אישור מהנדס העיר.
  3. עלות - מורשה נגישות בלבד מוסמך לתת פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה מעל.5% מעלות בהקמת בניין או פרויקט בהתאם להוראות החוק. מתן הפטור באישור נציג לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.
  4. בעלות בנכס - מורשה נגישות בלבד מוסמך לתת פטור, בהתאם לתקנות הנגישות, לעסק שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה אינה חלה עליו, אלא על בעל הבניין. 
מידע מלא ומפורט לגבי פטורים ומקומות הראויים לפטור, ראה באתר הנציבות להלן 

פטורים מהנגשת מבנים ציבוריים קיימים

קישורים לנגישות

נגישות בעסקים